KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz – Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w (37-112) Rogóżno 465A, działającą pod marką SklepAnmar.pl, zwaną dalej „Administratorem”.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz – Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w (37-112) Rogóżno 465A, NIP: 815 102 41 84, REGON: 690269911.

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: sklep@sklepanmar.pl lub dzwoniąc na nr. tel. + 48 696 085 088.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na zadane pytanie oraz realizacji zamówienia, otrzymywania informacji handlowych i subskrypcji newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

- W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

- Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom realizującym świadczenia względem P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz – Kałamarz Piekarnia Drzewna obsługującym nas pod względem teleinformatycznym, prawnym, jak też w innych sytuacjach koniecznych do zapewnienia obsługi księgowej.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
   - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
   - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
   - usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
   - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

- W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.