REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPANMAR.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.sklepanmar.pl
    oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl zwanego dalej „Sklepem internetowym” jest
    Anna Surmacz - Kałamarz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną
    do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą P.P.H.U.
    ANMAR mgr Anna Surmacz - Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w Rogóżno 465A,
    37-112 Kosina, NIP: 8151024184, REGON: 690269911, zwaną w dalszej części niniejszego
    Regulaminu: „Sprzedawcą”.

2. Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się poprzez:
    1) adres do korespondencji pocztowej: Rogóżno 465A, 37 - 112 Kosina,
    2) adres poczty elektronicznej: sklep@sklepanmar.pl,
    3) telefonicznie: 17 225 63 12, + 48 696 085 088.

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego
    oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną a także zasady sprzedaży prowadzonej
    za pośrednictwem Sklepu internetowego przez P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz -
    Kałamarz Piekarnia Drzewna, w tym zasady składania zamówień na towary oraz realizacji
    zamówień, zasady zapłaty ceny za towary, a także uprawnienia Konsumenta do
    odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach Sklepu internetowego:
    http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl, w sposób
    umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
    wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.II. DEFINICJE

§ 2.

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką
literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania
wyraźnie wynika co innego:
1) CENA – określona w złotych polskich przez Sprzedawcę kwota brutto należna
    Sprzedawcy za przeniesienie własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży,
2) KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą
    czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
    zawodową,
3) KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą oraz loginem i hasłem
    podanym przez Klienta, umożliwiająca mu korzystanie z rozszerzonych
    funkcjonalności/usług Sklepu internetowego w zależności od wybranego wariantu,
4) KLIENT – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca
    pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
    posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze
    Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w
    Sklepie internetowym działającym pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz
    http://www.sklep.piekarniaanmar.pl,
5) NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
    Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o promocjach, konkursach,
    wydarzeniach i nowościach. Usługa ta będzie realizowana poprzez przesyłanie na
    podany przez Klienta adres e- mail, wiadomości mailowych od Sprzedawcy,
6) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,
    dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez
    Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego,
7) REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży
    dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem:
    http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl,
8) SPRZEDAWCA – P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz - Kałamarz Piekarnia Drzewna
    z siedzibą w Rogóżno 465A, 37-112 Kosina, NIP: 8151024184, REGON: 690269911,
9) TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
    internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
10) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu
    Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą
    Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa
    niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedawcą z wykorzystaniem
    środków porozumiewania się na odległość,
11) USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów
    w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
12) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie
    jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Sklep
    internetowy działający pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz
    http://www.sklep.piekarniaanmar.pl, w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia
    Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę,
13) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
    Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.III. REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§ 3.

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony Sklepu
    Internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za
    pośrednictwem Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego
    konta poczty elektronicznej.
2. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia Konta w Sklepie zostaje zawarta z
    chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu
    Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych
    oraz potwierdzenia woli utworzenia Konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”.
3. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” w celu potwierdzenia i aktywowania Konta w Sklepie
    Internetowym, na podany przez Klienta adres e-mail automatycznie zostanie wysłana
    wiadomość potwierdzająca założenie Konta w Sklepie internetowym. Z chwilą
    potwierdzenia Rejestracji umowę o świadczenie usługi założenia i prowadzenia Konta w
    Sklepie internetowym uważa się za zawartą.
4. Przed zarejestrowaniem Konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego
    Regulaminu. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto ze Sklepu internetowego.
5. Poprzez usunięcie Konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług
    udostępnienia Klientowi indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.
6. Klient winien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i
    zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie internetowym.
    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych
    logowania osobom trzecim. Podczas zakładania Konta Klient jest zobowiązany do podania
    prawidłowych danych osobowych/firmowych: imienia i nazwiska/nazwy firmy,
    dokładnego adresu zamieszkania/siedziby firmy, dokładnego adresu dostawy, adresu
    poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP firmy.
7. Po założeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się
    przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione
    przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na jego Konto.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz
    wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, strony internetowej Sklepu lub
    innych usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny
    z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu
    prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 4.

1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie
    systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
    dostęp do Internetu, w szczególności przeglądarka internetowa w aktualnej wersji z
    wyłączoną opcją obsługi plików typu "cookie" oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane
    konto poczty elektronicznej (e-mail) wraz z numerem telefonu komórkowego. Sprzedawca
    nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych
    wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym.
2. Klient we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury
    niezbędnej do korzystania ze Sklepu internetowego.
3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy
    wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom
    bezpieczeństwa.
4. Sprzedawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz
    wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań
    modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu internetowego, o czym
    Sprzedawca poinformuje Klientów z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego
    komunikatu na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie go za
    pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail Klientów.IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 5.

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem posiadanego Konta Klienta oraz bez
    założenia Konta w Sklepie internetowym. W celu założenia Zamówienia bez założenia
    Konta, należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez
    Sprzedawcę danych osobowych. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24
    godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Klient, który założył Konto w Sklepie internetowym może korzystać z całego zakresu jego
    funkcjonalności, w tym w szczególności składać Zamówienia na Towary.
3. W celu złożenia Zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towarów z asortymentu Sklepu
    internetowego (dodaje Towary do koszyka), sposobu i adresu dostawy, ewentualnie
    adresu na jaki ma być wystawiona faktura oraz sposobu płatności, zgodnie ze
    wskazówkami podawanymi na kolejnych etapach składania Zamówienia. Po włożeniu
    wszystkich produktów do koszyka Klient zatwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie na
    ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia”. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia
    w tym celu Klient powinien nacisnąć przycisk ”Kontynuuj zakupy” widoczny podczas
    procedury składania Zamówienia.
4. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia
    przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz
    formy dostawy przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Towaru o
    zmiennej wadze cena jest orientacyjna a ostateczna cena Towaru o zmiennej wadze jest
    właściwa po przygotowaniu Towaru do wysyłki. Zarówno waga Towaru, jak i jego
    ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie.
5. Przyjęcie Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone drogą elektroniczną
    poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta
    adres poczty elektronicznej wraz z numerem Zamówienia.
6. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia Umowy
    sprzedaży. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia w wyżej wskazanym
    terminie, Klient powinien sprawdzić w swoim Koncie zakładkę „spam” lub skontaktować
    się ze Sklepem internetowym pod adresem email: sklep@sklepanmar.pl. Sklep internetowy
    zastrzega sobie także możliwość potwierdzenia przyjęcia Zamówienia telefonicznie.
7. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu
    realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie.
8. Klient może dokonywać zmian swojego Zamówienia, w szczególności Klient może
    anulować Zamówienie do 2 godzin od chwili złożenia Zamówienia wysyłając e-mail z
    informacją o zmianie Zamówienia.
9. Cena podana przy Towarach jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
10. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów oraz od wielkości i wagi
     Zamówienia. Klient jest informowany o kosztach dostawy Towaru przy wyborze sposobu
     dostawy. Do kwoty Zamówienia wlicza się wszystkie Towary objęte Zamówieniem.
11. Ewentualne zmiany Cen Towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do
     systemu informatycznego Sklepu internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed
     ich wprowadzeniem.V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARU

§ 6.

1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę odbędzie się w najbliższy dzień
     roboczy, za wyjątkiem poniedziałku, następujący bezpośrednio po dniu uznania rachunku
     Sprzedawcy w przypadku wybrania opcji przelew na konto.
2. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas dostarczenia zamówionego Towaru zależy od wybranej przez Klienta opcji dostawy
     i wynosi odpowiednio w przypadku dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej – do
     3 (trzech) dni roboczych.
4. W przypadku podania preferencji dotyczących terminu przez Klienta, dostawa
     Zamówienia zostanie dostarczona według terminu uzgodnionego z Klientem - za
     wyjątkiem świąt, dni świątecznych i wolnych od pracy.
5. W przypadku niemożliwości dostarczenia w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o
     tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
6. Do Zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje
     Zamówienia.
7. Celem otrzymania faktury VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać
     w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.
8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
9. Dostawa Towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą
     kurierską.
10. Koszty transportu uzależnione są od wagi przesyłki oraz od stawki firmy kurierskiej.
     Koszty transportu mogą ulegać zmianie z powodów niezależnych od Sprzedawcy. Zmiany
     kosztów transportu wynikłe z działań firmy kurierskiej Sprzedawca bezzwłocznie
     uwzględni w formularzu zamówienia.
11. Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega
     sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni w których nie będzie możliwa dostawa.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu przez
     Klienta Zamówienia.
13. Dostawca zostawia zamówiony Towar osobie znajdującej się pod adresem wskazanym
     przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości ani obowiązku weryfikacji danych osobowych
     odbiorcy Towaru.
14. Koszty dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.
15. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Polski i wyłącznie w sytuacji, gdy
     wartość Zamówienia wynosi co najmniej 60,00 zł brutto.
16. Zamówienia o wartości niższej niż 60,00 zł brutto można odebrać osobiście w sklepie
     stacjonarnym w Rogóżno 465A, 37-112 Kosina (woj. podkarpackie). W przypadku złożenia
     przez Klienta Zamówienia o wartości poniżej 60,00 zł brutto, Sprzedawca skontaktuje się z
     Klientem telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji Zamówienia lub jego anulowania.
17. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we
     wskazanym przedziale godzinowym, kurier podejmie próbę kontaktu z klientem
     telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, Zamówienie zostanie
     dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. Jednakże Klient zostanie
     obciążony podwójną opłatą za transport i opłatą za nowy Towar.
18. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Towarów objętych Zamówienia przez Klienta
     traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.
19. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących
     przypadkach:
     1) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie,
     2) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za
         wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu
         zamówionych towarów,
     3) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
20. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od jego objętości, wagi i widoczny jest w chwili
     składania Zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania Zamówienia.
21. Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega
     sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których nie będzie możliwa dostawa.
22. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej
     pory Towar staje się własnością Klienta.VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

§ 7.

1. Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu internetowego Towarów są cenami brutto
     (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.
2. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią
     jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter
     wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z
     chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży m.in. Towary o zmiennej wadze
     (dotyczy wybranego asortymentu wędlin itp.). Towary te mają specjalną adnotację na ten
     temat w opisie towaru na stronie internetowej http://www.sklepanmar.pl. Na stronie
     internetowej http://www.sklepanmar.pl podane są ceny wędlin za 1 kg i 100 g.
     Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby finalne wagi zamówionych Towarów były
     maksymalnie zbliżone do wagi jaką zamówił Klient. Jednakże zastrzega sobie prawo do
     różnic wynikających z krojenia w procesie przygotowania Towaru do spakowana w
     granicy +/- 15% zamówionej wagi. W przypadku zamówienia Towaru o zmiennej wadze
     Klient na podany podczas Zamówienia adres poczty elektronicznej otrzyma od
     Sprzedawcy link, za pośrednictwem którego będzie mógł dokonać płatności za zamówiony
     Towar. Cena przesłana w linku będzie odzwierciedlała rzeczywisty koszt zakupionego
     Towaru. Zarówno waga Towaru, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze
     VAT lub paragonie. Pozostały asortyment sprzedawany jest w jednostce za sztukę.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na stronie
     Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i
     odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w
     nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na
     Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny lub warunków akcji
     promocyjnych.
5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu
     internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W
     przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca
     niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez
     Klienta, zwróci mu równowartość Ceny zapłaconej za Towary niedostępne.

§ 8.

1. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
 - płatność gotówką lub kartą w kasie – dotyczy tylko zamówionych Towarów, które są
    odbierane osobiście przez Klienta w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy - Rogóżno 465A, gdzie Klient
    może zapłacić za zamówiony Towar w kasie, w momencie odbioru;
 - przelewem w ramach systemu Przelewy24 (dotyczy Towarów o zmiennej wadze),
2. Tytuł wykonanego przelewu powinien zawierać numer złożonego Zamówienia.
3. Z zastrzeżeniem Zamówień, które mają być opłacone gotówką lub kartą płatniczą przy
    odbiorze Towaru, Zamówienia nieopłacone do godz. 15:00 w dniu skompletowania
    Zamówienia (tylko dni robocze) będą anulowane. Sprzedawca nie jest w takim przypadku
    związany złożonym Zamówieniem.VII. ZWROT OPAKOWAŃ TERMICZNYCH

§ 9.

1. Sprzedawca daje Klientowi możliwość zwrotu opakowań termicznych (boxów) w których
    dostarczane są Towary.
2. Klient po zebraniu 3 opakowań termicznych (styropianowych) i wszystkich wkładów
    mroźniczych wysyła informację o chęci zwrotu opakowań na adres:
    kontakt@sklepanmar.pl, podając adres e-mail użyty podczas rejestracji Konta w sklepie
    internetowym, numer telefonu, adres odbioru, oraz termin, w którym Kurier ma zgłosić się
    po opakowania.
3. Zwrotowi podlegają nieuszkodzone, czyste opakowania termiczne, zabezpieczone folią
    stretchową lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Wkłady
    mroźnicze powinny być zabezpieczone wewnątrz jednego z opakowań termicznych, aby
    nie przemieszczały się podczas transportu.
4. Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa w całości Sprzedawca.VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

§ 10.

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów bez
    wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy zawarta jest w przepisach
    ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar posiada wady,
    Klient może złożyć Sprzedawcy Reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami
    Kodeksu Cywilnego.
3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru prezentowanego na stronach Sklepu internetowego,
    a wyglądem Towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych
    ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania Zamówienia
    (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru, itp.), nie stanowią podstawy do Reklamacji
    zakupionego Towaru.
4. Asortyment wędlin - boczki i wyrobów podobnych nie podlega Reklamacji ze względu na
    różne przyrosty tłuszczu w przekroju.
5. W razie niezgodności Towaru z Umową, Kupujący ma prawo żądać wymiany Towaru,
    ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy pod warunkiem, że
    zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z
    Umową, nie później niż w terminie 1-ego dnia od dostarczenia Zamówienia, W celu
    dokonania Reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.
6. Klient powinien przesłać Reklamację na adres pocztowy wskazany przez Sprzedawcę na
    stronie Sklepu internetowego lub na adres poczty elektronicznej: sklep@sklepanmar.pl
7. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis Reklamacji oraz dokument
    potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie internetowym (kopia faktury,
    paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Reklamacja może być
    przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklepanmar.pl.
8. Sprzedawca w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta
    i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we
    wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie Reklamacji.
9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
10. W przypadku uznania Reklamacji, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność za
      reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru
      w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§ 11.

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone ze względu na charakter
    świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie - handel żywnością.
2. Nie można odstąpić od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest żywność
    dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
    zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
    zostało otwarte po dostarczeniu.X. NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

§ 12.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne do których
należą:
1) Newsletter,
2) Prowadzenie Konta Klienta.

§ 13.

1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty
    elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez
    Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza
    rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty
    elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym komunikat potwierdzający akceptację
    Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego
    danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów związanych z korzystaniem z usługi
    Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
    Newsletter.
2. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę za jego
    pomocą reklam i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
    świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto poczty elektronicznej wskazane przez
    Klienta. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy
    dokonali subskrypcji.
3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie
    się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika ,,wypisz się” zamieszczonego w każdej
    wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter w stopce na dole każdej
    wiadomości.

§ 14.

1. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
    opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu
    w ramach strony Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,
    które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii
    Zamówień już zrealizowanych.
2. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta
    Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez
    Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.
3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
    nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych
    Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
    a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
    uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta
    o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na
    adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 15.

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy Reklamację w związku z korzystaniem z usług
    nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być
    złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep@sklepanmar.pl.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
    Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje
    Reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
3. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
    elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw
    nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem takiej umowy.
4. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
    elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy
    użyciu adres e-mail sklep@sklepanmar.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu
    e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na
    adres pocztowy Sprzedawcy
5. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
    wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany
    przez Klienta podczas Rejestracji z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w
    przypadku, gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający
    przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie
    Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi
    prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez
    Klienta podczas rejestracji.XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 16.

1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w Sklepie internetowym
    w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy
    dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach
    świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych
    okoliczności określonych w Regulaminie jest P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz -
    Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w Rogóżno 465A, 37-112 Kosina.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień w tym
    wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, świadczenia przez
    Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
    Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie
    obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z
    obowiązującymi przepisami prawa.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
    Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak
    zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
    Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia,
    także w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich
    danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
    zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
    wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
    zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
    cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
    Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).
5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,
    w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić
    usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
    Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych
    jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
    zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby
    nieupoważnione.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do
    realizacji dostawy oraz operatorowi płatności w zakresie dokonania zapłaty za zamówione
    Towary.
8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce
    „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym. Polityka Prywatności zawiera
    przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę
    w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.
9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
    przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres: sklep@sklepanmar.pl z dopiskiem
    „Dane Osobowe”.XII. PLIKI COOKIES

§ 17.

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczka), które są plikami tekstowymi
    przechowywanymi przez przeglądarkę na urządzeniu Klienta i zawierają między innymi:
    nazwę strony internetowej, czas ich przechowania oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies w Sklepie internetowym wykorzystywane są do uwierzytelnienia
    zalogowanego Klienta, wyświetlania spersonalizowanej zawartości Sklepu internetowego
    Klientów oraz do celów statystycznych.
3. Za pomocą plików cookies Sklep internetowy nie przetwarza lub nie przechowuje danych
    osobowych.
4. Korzystając ze Sklepu internetowego, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików
    cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
5. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować
    niepoprawnym działaniem Sklepu internetowego i ograniczeniem dostępu do różnych
    jego funkcjonalności.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1. Sprzedawca dba o prawa Konsumenta w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie
    zasady jakie powinny obowiązywać Klientów w związku zawieranymi za pośrednictwem
    Sklepu internetowego Umowami sprzedaży.
2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach Konsumenta.
    Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są
    nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też postanowienia
    niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw
    Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa,
    a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego,
    a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu
    pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez
    sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej
    Sprzedawcy pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę,
    nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od daty udostępnienia ich na stronie:
    http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl. Wszystkie
    Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego
    Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu
    składania Zamówienia przez Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub
    braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o
    Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane
    według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Pobierz regulamin użytkowania w pliku PDF