REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEPANMAR.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz  http://www.sklep.piekarniaanmar.pl zwanego dalej „Sklepem internetowym” jest Anna Surmacz - Kałamarz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz - Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w Rogóżno 465A, 37-112 Kosina, NIP: 8151024184, REGON: 690269911, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu: „Sprzedawcą”.

2. Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się poprzez:

1) adres do korespondencji pocztowej: Rogóżno 465A, 37 - 112 Kosina,

2) adres poczty elektronicznej: sklep@sklepanmar.pl,

3) telefonicznie: 17 225 63 12, + 48 696 085 088.

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną a także zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego przez P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz - Kałamarz Piekarnia Drzewna, w tym zasady składania zamówień na towary oraz realizacji zamówień, zasady zapłaty ceny za towary, a także uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach Sklepu internetowego: http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. DEFINICJE

§ 2.

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania wyraźnie wynika co innego:

1) CENA – określona w złotych polskich przez Sprzedawcę kwota brutto należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży, 

2) KONSUMENT – rozumiany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) KONTO – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą oraz loginem i hasłem podanym przez Klienta, umożliwiająca mu korzystanie z rozszerzonych funkcjonalności/usług Sklepu internetowego w zależności od wybranego wariantu,

4) KLIENT – użytkownik Sklepu internetowego rozumiany jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która dokonuje Zamówienia i kupna Towaru dostępnego w Sklepie internetowym działającym pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz  http://www.sklep.piekarniaanmar.pl, 

5) NEWSLETTER – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach. Usługa ta będzie realizowana poprzez przesyłanie na podany przez Klienta adres e- mail, wiadomości mailowych od Sprzedawcy,

6) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego,

7) REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady kupna i sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl,

8) SPRZEDAWCA – P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz - Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w Rogóżno 465A, 37-112 Kosina, NIP: 8151024184, REGON: 690269911,

9) TOWAR – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży,

10) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny, powiększonej o ewentualny koszt wysyłki, której warunki szczegółowo określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

11) USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

12) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym jakim jest Sklep internetowy działający pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz  http://www.sklep.piekarniaanmar.pl, w tym do akceptacji Regulaminu, zawarcia Umowy sprzedaży lub korzystania z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę,

13) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. REJESTRACJA I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§ 3.

1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony Sklepu internetowego oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia Konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia Konta poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz”. 

3. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” w celu potwierdzenia i aktywowania Konta w Sklepie internetowym, na podany przez Klienta adres e-mail automatycznie zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta w Sklepie internetowym. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji umowę o świadczenie usługi założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym uważa się za zawartą. 

4. Przed zarejestrowaniem Konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto ze Sklepu internetowego. 

5. Poprzez usunięcie Konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.

6. Klient winien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim. Podczas zakładania Konta Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych/firmowych: imienia i nazwiska/nazwy firmy, dokładnego adresu zamieszkania/siedziby firmy, dokładnego adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP firmy.

7. Po założeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane mogą być zmienione przez Klienta po zalogowaniu przez Klienta na jego Konto.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu internetowego, strony internetowej Sklepu lub innych usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

9. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 4.

1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android, dostęp do Internetu, w szczególności przeglądarka internetowa w aktualnej wersji z wyłączoną opcją obsługi plików typu "cookie" oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail) wraz z numerem telefonu komórkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy ze Sklepem internetowym.

2. Klient we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do infrastruktury niezbędnej do korzystania ze Sklepu internetowego.

3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

4. Sprzedawca uprawniony jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz wstrzymania działań Sklepu internetowego na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Sklepu internetowego, o czym Sprzedawca poinformuje Klientów z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail Klientów.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§ 5.

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem posiadanego Konta Klienta oraz bez założenia Konta w Sklepie internetowym. W celu założenia Zamówienia, należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Klient, który założył Konto w Sklepie internetowym może korzystać z całego zakresu jego funkcjonalności, w tym w szczególności składać Zamówienia na Towary.

3. W celu złożenia Zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towarów z asortymentu Sklepu internetowego (dodaje Towary do koszyka), sposobu i adresu dostawy, ewentualnie adresu na jaki ma być wystawiona faktura, zgodnie ze wskazówkami podawanymi na kolejnych etapach składania Zamówienia. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka Klient zatwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie na ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia” i dokonuje zapłaty Ceny. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia w tym celu Klient powinien nacisnąć przycisk ”Kontynuuj zakupy” widoczny podczas procedury składania Zamówienia.

4. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia przedstawiona jest w koszyku. Zarówno waga Towaru jak i jego cena, oraz koszt transportu, wskazane są także fakturze VAT lub paragonie.

5. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz jest potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a także potwierdzeniem zapoznania się Klienta z niniejszym Regulaminem.

6. Cena podana przy Towarach jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

7. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów oraz od wielkości i wagi Zamówienia. Klient jest informowany o kosztach dostawy Towaru. Do kwoty Zamówienia wlicza się wszystkie Towary objęte Zamówieniem.

8. Ewentualne zmiany Cen Towarów będą obowiązywały od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARU

§ 6.

1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę odbędzie się po odnotowaniu przez Sprzedawcę zapłaty za Towar oraz po skompletowaniu Zamówienia.

2. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Po skompletowaniu i przekazaniu zamówionego Towaru do firmy kurierskiej czas dostarczenia Towaru do klienta wynosi do 3 (trzech) dni roboczych.

4. W przypadku podania przez Klienta preferencji dotyczących terminu, dostawa Zamówienia zostanie dostarczona według terminu uzgodnionego z Klientem - za wyjątkiem świąt, dni świątecznych i dni wolnych od pracy. 

5. W przypadku niemożliwości dostarczenia Towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

6. Do Zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.

7. Celem otrzymania faktury VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać 

w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

9. Dostawa Towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską.

10. Koszt transportu wynosi 19,50 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 50/100) Koszt transportu może ulec zmianie z powodów niezależnych od Sprzedawcy. Wszelkie zmiany kosztów transportu wynikające z działań firmy kurierskiej Sprzedawca bezzwłocznie uwzględni w formularzu Zamówienia.

11. Sprzedawca nie dostarcza Zamówień w niedziele i dni świąteczne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni, w których nie będzie możliwa dostawa. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

13. Dostawca zostawia zamówiony Towar osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości ani obowiązku weryfikacji danych osobowych odbiorcy Towaru.

14. Koszty dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.

15. Realizacja dostawy jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie, gdy wartość Zamówienia wynosi co najmniej 35,00 (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/200) zł brutto plus koszty transportu.

16. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, kurier podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, Zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. Jednakże Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport i opłatą za nowy Towar.

17.  Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Towarów objętych Zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad Regulaminu.

18.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

1) istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej Zamówienie,

2) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów,

3) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

§ 7.

1. Ceny wszystkich Towarów widocznych na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

2. Ceny widniejące na stronie Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym do sprzedaży Towary jednostkowe – sprzedawane na sztuki oraz ważone. Na stronie internetowej http://www.sklepanmar.pl podane są Ceny wędlin za 1 kg i 100 g. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby finalne wagi zamówionych Towarów były maksymalnie zbliżone do wagi jaką zamówił Klient, jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do różnic wynikających z krojenia w procesie przygotowywania Towaru w granicy +/- 15% zamówionej wagi. Sprzedawca zaznacza, że rzadko zdarza się, aby występowały znaczne różnice w krojeniu danej wędliny. Z racji doświadczania Sprzedawcy, Sprzedawca wskazuje, że wartości są bardzo zbliżone do zamówionych przez Klienta.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie Sklepu internetowego, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny lub warunków akcji promocyjnych.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Klienta, zwróci mu równowartość Ceny zapłaconej za Towary niedostępne.

§ 8.

Płatności za zamówiony Towar Klient dokonuje przelewem za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim są „Przelewy24” na zasadach i warunkach określonych w jego odrębnym regulaminie.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

§ 9.

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych przez Klienta Towarów bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar posiada wady, Klient może złożyć Sprzedawcy Reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru prezentowanego na stronach Sklepu internetowego, a wyglądem Towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania Zamówienia (np. odcień koloru Towaru, proporcje Towaru, itp.), nie stanowią podstawy do Reklamacji zakupionego Towaru.

4. Asortyment wędlin - boczki i wyrobów podobnych nie podlega Reklamacji ze względu na różne przyrosty tłuszczu w przekroju.

5. W razie niezgodności Towaru z Umową, Kupujący ma prawo żądać wymiany Towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od Umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową, nie później niż w terminie 1-ego dnia od dostarczenia Zamówienia, W celu dokonania Reklamacji należy skontaktować się z Sprzedawcą mailowo lub telefonicznie.

6. Klient powinien przesłać Reklamację na adres pocztowy wskazany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego lub na adres poczty elektronicznej: sklep@sklepanmar.pl 

7. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis Reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie internetowym (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@sklepanmar.pl.

8. Sprzedawca w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie Reklamacji.

9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. W przypadku uznania Reklamacji, Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§ 10.

1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta jest wyłączone ze względu na charakter świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie - handel żywnością. 

2. Nie można odstąpić od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest żywność dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

IX. NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

§ 11.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne do których należą:

1) Newsletter,

2) Prowadzenie Konta Klienta.

§ 12.

1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym komunikat potwierdzający akceptację Regulaminu przez Klienta oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów związanych z korzystaniem z usługi Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

2. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Sprzedawcę za jego pomocą reklam i informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto poczty elektronicznej wskazane przez Klienta. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika ,,wypisz się” zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter w stopce na dole każdej wiadomości.

§ 13.

1. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony Sklepu internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

2. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.

3. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14.

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy Reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep@sklepanmar.pl.  

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje Reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

3. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem takiej umowy.

4. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu adres e-mail sklep@sklepanmar.pl ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail podanych podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy

5. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient korzysta z Konta lub Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego. Informacja o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zostanie przesłana przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 15.

1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest P.P.H.U. ANMAR mgr Anna Surmacz - Kałamarz Piekarnia Drzewna z siedzibą w Rogóżno 465A, 37-112 Kosina.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia, także w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz operatorowi płatności w zakresie dokonania zapłaty za zamówione Towary.

8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym.  Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych.

9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, Klient powinien kierować na adres: sklep@sklepanmar.pl z dopiskiem „Dane Osobowe”.

XI. PLIKI COOKIES

§ 16.

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczka), które są plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę na urządzeniu Klienta i zawierają między innymi: nazwę strony internetowej, czas ich przechowania oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies w Sklepie internetowym wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Klienta, wyświetlania spersonalizowanej zawartości Sklepu internetowego Klientów oraz do celów statystycznych.

3. Za pomocą plików cookies Sklep internetowy nie przetwarza lub nie przechowuje danych osobowych.

4. Korzystając ze Sklepu internetowego, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Sklepu internetowego i ograniczeniem dostępu do różnych jego funkcjonalności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Sprzedawca dba o prawa Konsumenta w tym celu wskazuje w niniejszym Regulaminie zasady jakie powinny obowiązywać Klientów w związku zawieranymi za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowami sprzedaży.

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy zawsze tłumaczyć na korzyść Konsumenta. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl.

6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od daty udostępnienia ich na stronie: http://www.sklepanmar.pl oraz http://www.sklep.piekarniaanmar.pl. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie Konto Klienta założone w Sklepie internetowym. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 01.08.2020 r.

Pobierz regulamin użytkowania w pliku PDF